Bilgisayarlı Akupunktur Teşhis ve Tedavi Programı


Günümüz modern tıp anlayışı, net ve kesin sonuca ulaşmak ve şüphelerden uzak bir teşhis ve tedavi için “ÖLÇÜLEBİLİRLİK”, “TEKRARLANABİLİRLİK”, “ÖLÇÜMLERDE UYUMLULUK” ve “SEBEP-SONUÇ İLİŞKİSİ” ilkesini haklı olarak benimsemiş, bu ilkelerle bağdaşmayan tüm metot ve önerileri reddetmiştir.

Bu kriterler ışığı altında Dr. Yoshio NAKATANI, 1950’li yıllarda yaptığı çalışmalarla, 12 akupunktur meridyeni üzerinde standardize edilmiş, toplam 24 noktadan yaptığı elektriksel ölçümler sonucu elde edilen değerlerin, hastanın durumu ile paralellik arz ettiğini gözlemledi.

 

Bizim sistemimiz bu metodun bir adım daha ilerisinde olup, hastadan alınan bilgilerle, hem hastanın ölçüm anındaki durumu ve hem de, tedavi olmayıp aynı şekilde yaşamağa devam ederse, ileriye yönelik hastayı neler beklediği bilgisini bize verir.

Ölçüm hastanın sağ elinde tuttuğu bir referans elektrot ve bir ölçüm probu vasıtasıyla yapılır. Aktif elektrot (ölçüm probu) ilgili noktaya temas ettirilince, seçilen ölçüm voltajına bağlı olarak (6 Volt ya da 12Volt) , azami değeri 200 mikroamper değerinde, 3 saniye ya da azami 60 saniye süreyle bir elektriksel impuls / darbe uygulanmış olur. Beyin tarafından algılanan bu impulsa vücudun verdiği cevap algılanır ve dijital olarak bilgisayara aktarılır.

Bilgisayara yüklenmiş olan program, bu bilgileri alır ve yüklenmiş olan diğer verilerle karşılaştırarak bize hasta hakkında yüksek hassasiyette doğruluk arz eden bilgiler verir. Aynen yorumlu EKG cihazlarında olduğu gibi...

Bu itibarla Dinamik Segmanter Diagnoz Cihazı, EKG, EMG ve EEG teşhis metotları gibi bir Nörofonksiyonel test cihazıdır. Modern tıbbın öngördüğü “ÖLÇÜLEBİLİRLİK” , “TEKRARLANABİLİRLİK” , “ÖLÇÜMLERDE UYUMLULUK” ve “SEBEP-SONUÇ İLİŞKİSİ” ilkelerine birebir uyan, AKUPUNKTURU laboratuarize eden bir metottur. Bu, Akupunktur’un bilimselliğinin de bir başka ispatıdır aynı zamanda.

Bu sistem, kendini ifade edemeyen hastalarda hekimin çok ciddi bir yardımcısıdır.

Her şeyden evvel noninvaziv / kansız oluşu, can yakmayışı açısından hastalar için (yaş sınırlaması yoktur) önemli bir teşhis cihazıdır aynı zamanda.

Kliniğimizde hastalarımızın tedavilerinde teşhis,tedavi ve takiplerinde bize hastanın durumunu grafik ve şemalarla da gösteren Bilgisayarlı Akupunktur sistemi başarıyla uygulanmaktadır.